پِسَرِ خــــوب

درود بــر تنهـــــایـِی کـه جـــــدایی نــــــدارد